Home»Blog»Czym jest system HACCP?

Czym jest system HACCP?

System HACCP, czyli Hazard Analysis and Critical Control Points, to międzynarodowy standard zarządzania bezpieczeństwem żywności. W Polsce, jak i na całym świecie, coraz więcej przedsiębiorstw związanych z produkcją, przetwórstwem i dystrybucją żywności stosuje ten system w celu zapewnienia najwyższej jakości swoich produktów.

Podstawowe zasady systemu HACCP

System HACCP opiera się na siedmiu podstawowych zasadach, które mają na celu identyfikację i kontrolowanie zagrożeń związanych z produkcją żywności. Pierwsza z nich to przeprowadzenie analizy zagrożeń, czyli określenie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia konsumentów wynikających z produkcji, przetwarzania, dystrybucji czy konsumpcji danego produktu. Druga zasada to ustalenie punktów krytycznych (CCP), w których można kontrolować zagrożenia i wprowadzić odpowiednie środki zaradcze. Trzecia zasada to określenie granic krytycznych dla każdego punktu krytycznego, czyli wartości, które muszą być osiągnięte, aby zagrożenie zostało wyeliminowane lub zredukowane do akceptowalnego poziomu. Czwarta zasada to opracowanie systemu monitorowania punktów krytycznych, który pozwala na bieżącą kontrolę procesów i szybkie reagowanie na ewentualne odstępstwa od norm. Piąta zasada to opracowanie działań naprawczych, które mają być podjęte w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Szósta zasada to weryfikacja systemu HACCP, czyli regularne sprawdzanie jego skuteczności i aktualizacja w razie potrzeby. Siódma i ostatnia zasada to utrzymanie dokumentacji, która pozwala na monitorowanie i weryfikację systemu.

Dezynfekcja jako kluczowy element HACCP

Przeprowadzana przez naszą firmę z Gdańska dezynfekcja odgrywa kluczową rolę w systemie HACCP, ponieważ jest jednym z głównych sposobów eliminowania lub redukcji zagrożeń biologicznych, takich jak bakterie, wirusy czy grzyby. W ramach systemu HACCP dezynfekcja może być stosowana zarówno w punktach krytycznych, jak i na innych etapach produkcji żywności. Ważne jest jednak, aby dezynfekcja była przeprowadzana zgodnie z odpowiednimi procedurami i przy użyciu odpowiednich środków dezynfekujących. Warto również pamiętać, że dezynfekcja nie zastępuje innych praktyk higienicznych, takich jak mycie rąk czy utrzymanie czystości powierzchni roboczych.